Všeobecné obchodní podmínky

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování, poskytování služeb a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále jen „klient“), spolu s ním ubytovanými osobami a provozovatelem ubytovacího zařízení v Prosenické lhotě - společností YOU and ME s.r.o., se sídlem Suchdol 47, 264 01 Prosenická lhota, IČ: 116 36 181, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 352123, (dále jen „ubytovatel“). Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem se řídí příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi ubytovatelem a klientem, rezervací a těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, respektive písemném potvrzení rezervace ubytovatele. Ubytovatel si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

2. Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o ubytování

2.1. Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.youandme.cz a elektronického rezervačního formuláře, prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí nabídek a reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka ubytování a dalších služeb je platná po dobu a za podmínek v ní uvedených, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.

2.2. Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele, prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, telefonické komunikace, osobně nebo jiným způsobem zasílá či podává ubytovateli poptávku po ubytování a službách (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a přijímá je jako nedílnou součást smlouvy o ubytování. Klient je povinen vyplnit údaje požadované v elektronickém rezervačním formuláři či jiným prostředkem, kterým ubytování a další služby poptává, úplně a pravdivě. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

2.3. Ubytovatel na základě objednávky klienta ověří ubytovací kapacity a další podmínky a prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře, prostředků elektronické komunikace, telefonické komunikace, osobně nebo jiným způsobem umožní klientovi rezervaci ubytování či rezervaci ubytování potvrdí.

2.4. Ubytovatel poskytuje ubytování ve dvou variantách - podle počtu hodin a podle počtu dní, přičemž každé variantě ubytování odpovídá příslušný ceník. Minimální poskytovaná doba ubytování jsou 3 hodiny.

2.5. Klient je povinen uhradit celkovou cenu za ubytování a případně další služby v průběhu rezervace ve výši, uvedeným způsobem a za platebních podmínek uvedených během sjednání rezervace ubytování. Pokud klient rezervuje ubytování prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele, je povinen uhradit celkovou cenu ubytování předem prostřednictvím platební brány. V ostatních případech či po uvážení ubytovatele je ubytovatel oprávněn umožnit klientovi úhradu ceny za ubytování a případně další služby převodem na účet ubytovatele či osobně ve lhůtě sdělené ubytovatelem.

2.6. Ubytovatel klientovi zašle, zejména e-mailem, či osobně předá písemné potvrzení přijetí objednávky s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele, kde uvede závaznou kalkulaci ceny ubytování a služeb, platební podmínky a pokyny k platbě, pokud platba nebyla dosud uhrazena, s uvedením těchto údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele, identifikační a kontaktní údaje klienta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet hodin či nocí, typ objektu k ubytování, objednané poskytované služby, počet ubytovaných osob, vyčíslení celkové ceny a případných slev a pokyny k platbě ceny či potvrzení platby ceny, případně další ubytovatelem uvedené údaje.

2.7. Ubytovatel rezervaci klienta potvrdí po přijetí platby za ubytování a případně další služby (dále jen „rezervace“). Rezervace a potvrzení přijetí objednávky mohou být učiněny společně jediným úkonem, zejména pokud klient objednávku činí prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře. Okamžikem potvrzení rezervace ze strany ubytovatele se rezervace ubytování a služeb stává pro ubytovatele závaznou a ubytovatel se zavazuje klientovi poskytnout ubytování a služby ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek.

2.8. Vyskytnou-li se v nabídce, objednávce, při rezervaci nebo při potvrzení rezervace chyby, chyby v psaní či počtech (zejména zjevně nepřiměřená cena ubytování nebo služeb) nebo jiné chybné údaje či nesrovnalosti, ubytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, které provede sám nebo na základě požadavku klienta.

2.9. Ubytovatel v rámci ubytování poskytuje rovněž další dodatečné služby k ubytování. Specifikace veškerých služeb, zejména stravování, parkování, úklidu ubytování, zapůjčení kol apod., je uvedena na webových stránkách ubytovatele nebo sdělena ubytovatelem na vyžádání.

3. Cenové a platební podmínky

3.1. Ubytovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny ubytování a služeb před jejich poskytnutím.

3.2. Celková cena ubytování je ubytovatelem vypočtena na základě ceníku ubytování. Ubytovatel stanoví ceny ubytování na základě aktuálního ceníku platného pro ubytování podle počtu hodin a na základě aktuálního ceníku platného pro ubytování podle počtu dní.

3.3. Ubytovatel má právo na změnu ceníků a úpravu cen. Ubytovatel má právo poskytovat ubytování se slevou, vytvářet balíčky ubytování a služeb za cenu odchylnou od ceníků a ceny upravovat podle aktuálních podmínek stanovených ubytovatelem.

3.4. Cenou ubytování se rozumí cena uvedená při rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj pro počet osob uvedených při rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená při rezervaci jako cena objednaných služeb. Celkovou cenou ubytování a služeb se rozumí cena uvedená při rezervaci jako celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní.

3.5. Ubytovatel není oprávněn po potvrzení rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů, kdy dojde ke změně nebo úpravě v rezervaci (zejména dojde ke změně počtu osob, typu pokoje, poskytovaných služeb apod.), neprokáže-li nebo nedoloží-li klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy, dojde-li ke změně zákonných předpisů nebo právní úpravy vztahující se na ubytování a další poskytované služby či změně sazeb daně z přidané hodnoty, dojde-li k případům tzv. „vyšší moci“, případně kdy doba od potvrzení rezervace do zahájení ubytování přesahuje šest měsíců a v průběhu tohoto období dojde ke zvýšení cen ubytování nebo služeb ubytovatele.

3.6. Klient má nárok na poskytnutí slevy z celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání objednávky sdělí ubytovateli veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy podle podmínek ubytovatele pro poskytnutí slevy, uvedených v nabídce ubytovatele. Okamžikem odeslání objednávky nemá klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené ubytovatelem po datu odeslání objednávky klientem neopravňují klienta k čerpání této slevy.

3.7. Ceny ubytování a služeb ubytovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v zákonné měnové jednotce České republiky - české koruně (Kč, CZK). Na základě dohody ubytovatele a klienta je možné stanovit a uhradit cenu ubytování a služeb v měně EUR. Pro přepočet ceny ubytování a služeb v Kč na EUR se používá pevný kurz měny EUR stanovený ubytovatelem.

3.8. Celková cena ubytování a služeb se hradí zpravidla prostřednictvím platební brány v průběhu rezervace ubytování. V případech stanovených ubytovatelem je ubytovatel oprávněn umožnit klientovi úhradu ceny za cenu za ubytování a případně další služby bezhotovostním převodem na účet ubytovatele způsobem stanoveným ubytovatelem či osobně, a to prostřednictvím platby platební kartou nebo prostřednictvím úhrady v hotovosti. Po uhrazení ceny ubytování vystaví ubytovatel k příslušné platbě daňový doklad, který zašle či předá klientovi.

3.9. Uhrazením ceny ubytování a služeb se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele, a to nejpozději v poslední den lhůty.

3.10. Nedodržení lhůty a podmínek úhrady ceny za ubytování a služby klientem zakládá oprávnění ubytovatele odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit ubytovateli náklady s tím spojené (storno poplatky), jejichž výpočet se řídí těmito VOP. Nedodržení lhůty pro úhradu ceny za ubytování a služby klientem znamená, že klient nemá vůči ubytovateli žádný nárok na poskytnutí ubytování či dalších služeb.

3.11. Platební podmínky uvedené při rezervaci mohou ustanovení článku 3. těchto VOP upřesnit, případně stanovit podrobněji.

4. Změny rezervace

4.1. V případě vzniku okolností, které brání ubytovateli poskytnout klientovi ubytování nebo další služby podle rezervace, například při zásahu tzv. vyšší moci, či při jiné objektivní nemožnosti poskytnout klientovi ubytování nebo další služby, je ubytovatel oprávněn rezervaci zrušit, případně je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi jiné ubytování nebo náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodných nebo vyšších nebo se alespoň blížících původně objednanému ubytování nebo službám nebo poskytnout stejné ubytování nebo služby v náhradním termínu, je ubytovatel oprávněn provést odpovídající návrh na změnu rezervace nebo se s klientem dohodnout na obdobném řešení. Ubytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit rezervaci služby, a jedná-li se o změnu týkající se ubytování, od smlouvy odstoupit. Ubytovatel je pak povinen po tomto zrušení rezervace služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od smlouvy z důvodu zrušení ubytování klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se smlouvou. Na plnění vrácená podle tohoto odstavce se nevztahují ustanovení těchto VOP o storno poplatku. Pokud klient nezruší rezervaci služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takovýto návrh na změnu v rezervaci služby oznámen, nebo v případě ubytování neodstoupí od smlouvy o ubytování ve lhůtě do 7 dnů od doručení oznámení o návrhu na změnu, platí, že souhlasí se změnou, jejíž obsah určí ubytovatel.

4.2. Ubytovatel neodpovídá za změny a zrušení rezervace a odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl ubytovatel předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí a není povinen hradit na základě těchto důvodů vzniklou škodu či jinou újmu.

4.3. Požaduje-li jakoukoli změnu rezervace ubytování či služeb klient, je ubytovatel oprávněn, nikoli však povinen, změnu rezervace provést, a to podle vlastního uvážení a kapacit změnu umožňujících. Požaduje-li klient, aby byl na místo něj ubytován jiný klient, musí tento nový klient splňovat podmínky ubytování a plnit veškeré povinnosti, které jsou s ubytováním spjaty. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny ubytování uvedené v rezervaci a administrativních či jiných nákladů, které ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou klienta. Požaduje-li klient změnu počtu či změnu ubytovaných osob, je ubytovatel oprávněn, nikoli však povinen, změnu počtu či změnu ubytovaných osob akceptovat. V případě souhlasu ubytovatele s touto změnou je klient povinen zapsat osoby do evidence ubytovatele a případně uhradit za tyto osoby navýšenou cenu ubytování podle ceníku či informace ubytovatele. Doba ubytování může být prodloužena pouze na základě souhlasu ubytovatele podle jeho kapacitních možností, v tomto případě je klient povinen uhradit dodatečnou cenu ubytování podle informací ubytovatele.

4.4. Ubytovatel si vyhrazuje právo ve zcela výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, pokud se typem, kvalitou a velikostí podstatně neliší od ubytování podle rezervace.

5. Zrušení a nevyužití rezervace klientem

5.1. Klient má právo kdykoli před zahájením ubytování od smlouvy o ubytování písemně odstoupit, případně svou rezervaci nevyužít, je však povinen uhradit storno poplatek podle níže uvedených podmínek.

5.2. Výše storno poplatku je stanovena v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení písemného odstoupení od smlouvy o ubytování ze strany klienta do hodiny nebo dne zahájení ubytování, a to podle rezervace ubytování. Výše storno poplatku se počítá v procentuální výši z celkové ceny uvedené v rezervaci následujícím způsobem:

  1. Při odstoupení od smlouvy o ubytování do 30 dní před příjezdem se storno poplatek neuplatní.
  2. Při odstoupení od smlouvy o ubytování 29-14 dní před příjezdem se uplatní storno poplatek ve výši 50% celkové ceny pobytu.
  3. Při odstoupení od smlouvy o ubytování 14 a méně dní před příjezdem nebo v případě „no show“ (nedostavení se k ubytování) se uplatní storno poplatek ve výši 100% celkové ceny pobytu.

5.3. Při zkrácení délky ubytování ze strany klienta kdykoli během ubytování se žádná část celkové ceny za ubytování nevrací. Při nevyčerpání sjednaných služeb či jejich části se cena služeb nevrací.

5.4. Odstoupení od smlouvy o ubytování je nutné provést pouze písemně (možné i e-mailem), dnem zrušení je den doručení (případně do e-mailové schránky) ubytovateli.

5.5. Zbývající cena ubytování, kterou je po započtení storno poplatku ubytovatel povinen klientovi vrátit, bude ubytovatelem uhrazena klientovi zpět do 10 dnů od odstoupení od smlouvy o ubytování a sdělení čísla účtu klientem.

5.6. Ubytovatel je oprávněn (nikoli však povinen) snížit storno poplatek uvedený v článku 5.2., a to na základě výjimečných důvodů a okolností uvedených klientem, a to až k 0%.

5.7. Při určení počtu dní zbývajících do dne nástupu na ubytování pro účely výpočtu storno poplatku se do tohoto počtu dní nezapočítává den, kdy došlo k doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, započítává se však do něj den nástupu na ubytování.

5.8. V případě, že se klient nedostaví k čerpání ubytování určeném podle počtu dní a neoznámí písemně pozdější nástup k ubytování, je ubytovatel marným uplynutím 23:00 hod. dne nástupu na ubytování uvedeném v rezervaci oprávněn klientovi rezervaci zrušit. Klient tímto ztrácí nárok na poskytnutí ubytování a služeb podle rezervace, není oprávněn k vrácení ceny ubytování a služeb a ubytovatel je oprávněn poskytnout ubytování nebo službu jinému klientovi ubytovatele.

5.9. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování v případech, kdy klient podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou o ubytování, těmito VOP, ubytovacím nebo provozním řádem, bezpečnostními a ostatními pokyny nebo právními předpisy. Ubytovatel je oprávněn smlouvu o ubytování vypovědět bez výpovědní doby před uplynutím sjednané doby ubytování v případě, že klient nebo osoby s ním ubytované i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacího nebo provozního řádu ubytovatele nebo právních předpisů či narušují veřejný pořádek a dobré mravy nebo zdravotní stav klienta či osob spolu s ním ubytovaných ohrožuje zdraví dalších osob. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi smlouvy o ubytování bez výpovědní doby ze strany ubytovatele, je klient povinen okamžitě opustit ubytování a areál ubytovatele, a to bez jakékoli náhrady.

5.10. Odstoupením či výpovědí smlouvy o ubytovaní ze strany ubytovatele za podmínek odstavce 5.9. není dotčeno právo ubytovatele na zaplacení celkové ceny ubytování uvedené v rezervaci, eventuálně storno poplatku, právo ubytovatele na náhradu škody či újmy ani ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku smlouvy.

6. Práva a povinnosti klienta

6.1. Základními právy klienta je:

6.2. Základními povinnostmi klienta je:

6.3. Podrobnější úpravu práv a povinností může stanovit ubytovací či provozní řád.

7. Pravidla ubytování klientů

7.1. Ubytovávání klientů probíhá neomezeně v jakoukoli denní či noční dobu.

7.2. Klient obdrží před svým příjezdem vstupní kód (či případně více kódů), na základě čehož mu bude umožněn vjezd do areálu a přístup do ubytování.

7.3. Počet ubytovaných osob na pokoji musí odpovídat počtu osob, který byl sjednán při rezervaci. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem neohlášené osoby.

7.4. Ubytování klienta, které je sjednáno v počtu dní a vztahuje se na něj ceník určený počtem dní, případně se jedná o pobytový balíček, je možné nejdříve od 14:00 hod. dne uvedeného v rezervaci jako první den ubytování.

Ubytování klienta, které je sjednáno v počtu hodin a vztahuje se na něj ceník určený počtem hodin, začíná první minutou počáteční hodiny.

7.5. Poslední den ubytování uvedený v rezervaci, případně určený sjednaným prodloužením ubytování, které je sjednáno v počtu dní a vztahuje se na něj ceník určený počtem dní, případně se jedná o pobytový balíček, je klient povinen vyklidit ubytování nejpozději do 10:00 hod. Ubytování klienta, které je sjednáno v počtu hodin a vztahuje se na něj ceník určený počtem hodin, končí uplynutím poslední minuty poslední hodiny.

7.6. Klient bere na vědomí, že po vypršení doby ubytování se přístupové kódy, na základě nichž je klientovi umožněn přístup do ubytování a areálu ubytovatele deaktivují, a je povinen s ohledem na tuto skutečnost přizpůsobit vyklizení ubytování a svůj odjezd. V případě prodlení s vyklizením ubytování klientem je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi za každou započatou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši určené ceníkem pro ubytování na základě jednotlivých hodin, nejméně však 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení nebo vyklidit osobní věci klienta a spolu s ním ubytovaných osob tak, aby nedošlo k omezení práv dalších klientů a ubytovaných osob. Pokud klient nezajistí převzetí osobních věcí bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl ubytovatelem vyzván a spolu s tím nesplní veškeré své dosavadní závazky vůči ubytovateli, má se za to, že si nepřeje k ponechaným věcem vykonávat vlastnická práva, nebo věci držet a souhlasí s tím, aby ubytovatel s těmito věcmi nakládal jako vlastník dle svého uvážení.

7.7. Klient má právo užívat po sjednanou dobu smluvené ubytování, a to včetně společných prostor areálu a souvisejících služeb. Klient je povinen v pokoji udržovat pořádek a čistotu. Klient se zavazuje zacházet s vybavením ubytování a majetkem ubytovatele šetrně a chránit vybavení ubytování proti poškození. Klient je povinen informovat se o způsobu užívání zařízení ubytování a dodržovat veškeré pokyny pro obsluhu a zajištění bezpečnosti provozu zařízení ubytování. Klient je povinen bezodkladně oznámit ubytovateli veškeré zjištěné závady nebo poškození vybavení a zařízení ubytování a ve společných prostorách areálu.

7.8. Klient se zavazuje v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin dodržovat v ubytování a společných prostorách areálu noční klid, a neobtěžovat třetí osoby nadměrným hlukem.

7.9. Při odchodu z ubytování je klient povinen řádně uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče a další zařízení ubytování, či zhasnutí světel a vypnutí elektrických spotřebičů a dalších zařízení ubytování umožnit, a uzavřít okna v pokoji.

7.10. Klient a osoby společně s ním ubytované se zavazují dodržovat níže uvedená pravidla:

  1. klient nebude provádět podstatné změny v ubytování, a to například přemísťovat vybavení a odnášet vybavení, případně na něm provádět změny, provádět zásahy do rozvodů elektřiny, vody, datových sítí a systému vytápění;
  2. klient nebude znečišťovat ubytování a společné prostory areálu;
  3. klient nebude používat otevřený oheň a kouřit mimo vyhrazená místa;
  4. klient nebude umožňovat vstup, pobyt a přespání ubytování třetím neohlášeným osobám;
  5. klient nebude vnášet do ubytování či areálu hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, střelivo, jedy, omamné a psychotropní látky, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky a další předměty, které ohrožují bezpečnost.

7.11. Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá ubytování v rozporu s podmínkami rezervace, VOP či v rozporu s ubytovacím nebo provozním řádem ubytovatele nebo s bezpečnostními pokyny nebo v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, je ubytovatel oprávněn vstoupit do ubytování, vykonat kontrolu užívání ubytování a jeho vybavení a zařízení a podniknout kroky stanovené těmito VOP či právním řádem.

8. Bezpečnost a odpovědnost za způsobenou újmu

8.1. Při nástupu k ubytování se klient a spolu s ním ubytované osoby zavazují seznámit s bezpečnostními pokyny a pravidly a evakuačním plánem pro případ požáru. Tyto dokumenty jsou ubytovatelem zpřístupněny v ubytování, na recepci a na vyžádání u pracovníka recepce hotelu.

8.2. Klient a spolu s ním ubytované osoby se zavazují umístit a zároveň zabezpečit osobní (vnesené) věci takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě nebo odcizení. Pro uložení cenností je klientovi a spolu s ním ubytovaným osobám k dispozici trezor umístěný na recepci, kam je klientovi a spolu s ním ubytovaným osobám důrazně doporučeno cennosti převyšující hodnotou částku 10.000,- Kč umístit. Ubytovatel není odpovědný za cennosti klientů (finanční hotovost, klenoty, cenné papíry, platební a kreditní karty, notebooky a počítače, tablety, mobilní telefony a fotoaparáty atd.) v ubytování, pokud nejsou uloženy v trezoru na recepci. Ubytovatel je oprávněn převzetí cenností do úschovy v trezoru odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné, k úschově v trezoru nevhodné nebo hodnotou nepřiměřené. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 100.000,- Kč. Ubytovatel je oprávněn požadovat předání věcí do úschovy v trezoru v uzavřené či zapečetěné schránce.

8.3. Při ubytování v hotelu si klient a spolu s ním ubytované osoby musí počínat tak, aby nedocházelo k újmě na životě, zdraví nebo vlastnictví, a to klienta a spolu s ním ubytovaných osob i třetích osob. Ubytovatel neodpovídá za újmu na životě, zdraví nebo vlastnictví, a to klienta a spolu s ním ubytovaných osob i třetích osob, způsobenou klientem a spolu s ním ubytovanými osobami i třetími osobami.

8.4. Klient se zavazuje uhradit ubytovateli náhradu újmy, zejména škody, způsobenou ubytovateli jím samotným, osobami spolu s ním ubytovanými nebo třetími osobami, kterým umožnil vstup do ubytování nebo areálu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout ubytovateli veškerou potřebnou součinnost k náhradě újmy, zejména škody, a uděluje souhlas s užitím údajů k platební kartě a k provedení platby z účtu klienta za účelem náhrady vzniklé újmy, zejména škody.

8.5. Parkovací plochy ubytovatele nejsou hlídaným parkovištěm a je-li klientovi poskytnuto parkovací místo v areálu ubytovatele, nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění klientovi či osobám společně s ním ubytovaným dočasně použít parkovací místo v areálu ubytovatele. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se v areálu ubytovatele, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za újmy způsobené parkováním či pohybem vozidla klientovi, spolu s ním ubytovaným osobám a dalším osobám, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem. Ubytovatel neodpovídá za škody způsobené jinými klienty nebo jinými třetími osobami.

8.6. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé bez jeho zavinění na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních klienta a osob spolu s ním ubytovaných.

8.7. Klient je povinen předat ubytovateli ubytování ve stavu, v jakém jej převzal. Nepředá-li klient pokoj ve stavu, v jakém jej převzal, je povinen uhradit ubytovateli náhradu vzniklé škody.

8.8. Ubytovatel neodpovídá za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o ubytování, akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

9. Reklamace

9.1. Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu a rozsah poskytnutého ubytování nebo služeb, případně další závady, pokud kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v rezervaci. Klient je povinen uplatnit případnou reklamaci ihned po zjištění závady, aby mohli být řádně zjištěny veškeré okolnosti a mohla být zjednána náprava. Klient je povinen oznámit reklamaci ubytování a souvisejících služeb pouze v průběhu jejich čerpání. Na pozdější či nedůvodné reklamace nelze brát zřetel, stejně tak jako na reklamace učiněné po ukončení ubytování a čerpání souvisejících služeb.

9.2. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a veškeré relevantní skutečnosti pro zjištění oprávněnosti reklamace. V případě oprávněné reklamace je ubytovatel zabezpečit nápravu vadného stavu, odstranit závady či nedostatky přiměřeně dané situaci či klientovi poskytnout slevu. Ubytovatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem řešení či zamítnutím reklamace s řádným odůvodněním.

9.3. Pokud klient nevyužije z důvodů na své straně rezervované ubytování nebo související služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu z ceny ubytování a souvisejících služeb.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí rezervace a smlouvy o ubytování ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku.

10.2. Klient má povinnost se s VOP před sjednáním ubytování mezi ním a ubytovatelem seznámit. Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky, zejména prostřednictvím své webové prezentace.

10.3. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou písemného potvrzení a sdělení, dopisu, faxem nebo e-mailem.

10.4. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele a případně zaslána klientovi, se kterým aktuálně probíhá proces rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti uvedením data, okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývající vzájemná práva, povinnosti a podmínky se řídí těmi VOP, které byly platné a účinné v době započetí jeho rezervace.

10.5. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné či neúčinné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

10.6. Změny a doplňky těchto VOP mohou být individuálně upraveny mezi ubytovatelem a klientem výlučně písemnou formou.

10.7. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v účinném znění, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou. Pokud ubytovatel a klient nevyřeší svůj spor smírně, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem.

10.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené zboží/služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.9. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.